Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: έως 22/4/2018

Ανακοίνωση έγκρισης ή μη της αίτησης συμμετοχής: έως 11/5/2018Μετά το πέρας του συνεδρίου θα εκδοθούν πρακτικά.